Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Vilkår for brug af Check Udvej

Vilkår for brug af Check Udvej

Gælder fra 21-04-2024

 

1. Indledning

Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort & Rejseplan A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej, og vilkårene gælder for din brug af Check Udvej. Rejsekort & Rejseplan A/S har udgivet nærværende vilkår og udsteder og ejer alle Rejsekort.

Check Udvej er en tillægsydelse til Rejsekort, og disse vilkår gælder i tillæg til Rejsekort & Rejseplan A/S kortbestemmelser og de Fælles Landsdækkende Rejseregler for trafikvirksomhederne, der er tilgængelige på www.rejsekort.dk.

De til enhver tid gældende vilkår kan findes i Check Udvej appen eller på www.rejsekort.dk/det-med-smaat. Her kan du også finde tidligere versioner af vilkårene.

 

1.1 Definitioner

Anden bruger: En kortihændehaver, der har fået tilladelse fra kortindehaver til at se data og indmelde glemte check ud i appen.

Barn med tilknyttet værge: Barn under 15 år, med en tilknyttet værge.

Bevisbyrde: Det er alene kortindehaveren til det pågældende Rejsekort, der bærer bevisbyrden for at informationer i en eller flere indmeldinger er korrekte, samt at person- og kontaktoplysninger er registreret korrekt i Check Udvej appen.

Check ud: Du checker ud på det blå punkt på en check ud-kortlæser på en station eller i en bus, når du afslutter din rejse.

Check Udvej: Check Udvej app til iOS og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk).

Efterindmelding: Indmelding af et manglende check ud i Check Udvej.

Erhvervsportal: Den platform, som virksomheder har adgang til for at administrere brugen af Check Udvej for deres Rejsekort Erhverv.

Indmeldingswebben: Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk).

Kontaktperson: Virksomhedskontaktperson for Rejsekort Erhverv.

Kortbruger: Den person, der anvender et Rejsekort Personligt, et Rejsekort Flex eller et Rejsekort Erhverv og træffer beslutninger i Check Udvej om det specifikke Rejsekort. Kortbrugeren kan være den samme som Kortindehaveren, men behøver ikke at være det.

Kortindehaver: Kortejer. Den person, hvis navn, kontaktoplysninger mm. figurerer i stamoplysninger for Rejsekort.

Meddelelse: E-mails og notifikationer, som Rejsekort & Rejseplan A/S sender til dig i relation til din brug af Check Udvej. Notifikationer gives i Check Udvej app, hvis din smartphone er indstillet således, at du kan modtage notifikationer i Check Udvej app. Der anvendes den e-mailadresse og evt. mobilnummer, som du har registreret på din Rejsekort kundeprofil.  

Misbrug: Misbrug skal forstås som at give urigtige oplysninger om sin rejse enten i indmeldingen eller via anden form for kommunikation til KC. Det kan f.eks. være med henblik på at snyde sig til en billigere rejse. Brugeren kan hverken forvente eller kræve en årsagsforklaring til en eller flere afvisninger af indmeldinger.

Nulrejse: Et fortrudt check ind, ved at der checkes ud øjeblikkeligt efter et foretaget første check ind.

Portalbruger: En person, der har adgang til virksomhedens erhvervsportal og kan træffe administrative beslutninger for brugen af Check Udvej for virksomhedens Rejsekort Erhverv. En virksomhed kan have flere portalbrugere.

Privat bruger: Ikke erhvervsbruger af Check Udvej, som er MitID verificeret.

Rejse: En rejse starter med check ind og afsluttes med check ud. Der kan foretages flere skift undervejs, hvor der skal checkes ind hver gang, der skiftes transportmiddel.

Rejsekort erhverv: Rejsekort, som en virksomhed er indehaver af.

Rejsekort & Rejseplan A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, er stiftet af et antal danske trafikvirksomheder. Rejsekort & Rejseplan A/S har udgivet nærværende vilkår og udsteder og ejer alle Rejsekort.  

Trafikvirksomhed: De trafikvirksomheder, der er tilsluttet Rejsekort & Rejseplan A/S.

Værge: Forælder eller anden værge til et barn, der er under 15 år. Værgen tager ansvar for og hæfter for barnets brug af Check Udvej.

 

1.2 Om Check Udvej

Vigtig information til kunden

Check Udvej er at betragte som en service og en nødløsning til dig, der undtagelsesvist glemmer eller er forhindret i at checke ud på en check ud-kortlæser.

Det er ikke en rettighed, kunden kan kræve at gøre brug af. Kunden har ikke krav på 12 indmeldinger eller på 21 dage til at lave en indmelding.

Det er alene kunden, der bærer bevisbyrden for at rejsen sluttede på det sted og tidspunkt, kunden påstår i sin indmelding. Rejsekort & Rejseplan A/S eller dens tilknyttede trafikvirksomheder er i sin gode ret til at afvise enhver indmelding, hvis de mistænker, der er afgivet urigtige oplysninger. Kunden kan ikke kræve eller forvente at få en afvisningsforklaring. Oftest vil en afvisning af en indmelding skyldes mistanke om misbrug (se. Definition af Misbrug i afsnit 1.1).

Ved brug af Check Udvej kan du sende en indmelding om manglende check ud, og indmeldingen vil blive behandlet i løbet af nogle dage. Check Udvej er en mulighed (ikke en rettighed) for dig til at efterindmelde et manglende check ud med henblik på at undgå sanktioner som advarsel og/eller spærring af Rejsekortet.

Check Udvej er ikke et alternativ til brug af en check ud-kortlæser. Hvis en kortlæser er ude af funktion, skal en anden kortlæser opsøges. Hvis du ikke kan checke korrekt ud på en kortlæser, bør du snarest muligt indmelde det manglende check ud til Check Udvej for at minimere risikoen for sanktioner. En indmelding i Check Udvej betyder ikke, at der umiddelbart efter er foretaget et check ud på en rejse - heller ikke, når den efterfølgende er blevet godkendt og afregnet. Det betyder, at du kan risikere en sanktionering inden indmeldingen er blevet behandlet og evt. godkendt. Rejsekort & Rejseplan A/S er berettiget til at sende infomails, uddele advarsler og ved gentagne tilfælde spærre dit Rejsekort samt registrere dig i kunderegistret, så snart de registrerer en manglende check ud rejse, jf. Rejsekort & Rejseplan A/S kortbestemmelser.

Hvis du foretager en indmelding i Check Udvej, som bliver godkendt og afregnet, anses den pågældende rejse ikke længere for at mangle et check ud, og der vil ikke ske en efterfølgende sanktionering – jf. dog afsnit 2.2. Hvis du har modtaget en advarsel (gælder ikke for spærring(er)) vedrørende den pågældende rejse, vil den automatisk blive neutraliseret, hvis indmeldingen bliver godkendt og afregnet – jf. dog afsnit 2.2.

Check Udvej kan kun bruges til ’Rejsekort på kort’. Det er ikke muligt at bruge Check Udvej til andre produkter hos Rejsekort & Rejseplan A/S som f.eks. ’RejseBillet’ og ’Rejsekort på app’.

Check Udvej kan kun bruges til Rejsekort Personligt, Rejsekort Flex samt Rejsekort Erhverv. Check Udvej kan ikke bruges, hvis du har et Rejsekort Anonymt, da der ikke er kendt kortindehaver eller for pendlerkort, da denne type Rejsekort ikke skal checkes ud.

 

2. Brug af Check Udvej

2.1 Oprettelse som bruger

Før Rejsekort & Rejseplan A/S kan behandle dine indmeldinger, skal du oprette dig som bruger ved at følge anvisningerne i Check Udvej.

Privat bruger

Som privat bruger kan du benytte Check Udvej, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du skal være kortejer af et aktivt voksen Rejsekort Personligt eller et aktivt voksen Rejsekort Flex
 • Du skal minimum være 15 år
 • Du skal have en iOS eller Android smartphone og downloade Check Udvej app fra App Store eller fra Google Play. Alternativt henviser vi til indmeldingswebben, checkud.rejsekort.dk for andre mobilenheder, iPad eller pc (kan dog først bruges, når du er fyldt 16 år)
 • En Rejsekort kundeprofil med CPR-nummer, som er verificeret af Rejsekort Kundecenter (kræver dansk bopæl adresse)
 • Mit-ID (ikke bank Mit-ID).

 

Barn med værge tilknyttet

Et barn, der har sit eget Rejsekort og har en værge tilknyttet i Rejsekortsystemet, kan kun anvende Check Udvej app (Ikke indmeldingswebben) og oprettes som ’Barn med værge tilknyttet’, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Barnet er under 15 år
 • Barnet skal have en iOS eller Android smartphone og downloade Check Udvej app fra App Store eller fra Google Play. Barnet kan kun have én adgang fra én mobil. Barnet kan ikke bruge indmeldingswebben eller have flere mobiler med adgang til Check Udvej
 • Barnet har en værge tilknyttet, som er myndig og registreret som værge for barnet i Rejsekort & Rejseplan A/S Rejsekortsystem
 • Værgen skal have en kundeprofil hos Rejsekort & Rejseplan A/S og være registreret bruger i Check Udvej som ’Privat bruger’ for at kunne give tilladelse til barnet
 • Barnet skal via Check Udvej anmode sin værge om tilladelse til at bruge Check Udvej, herunder indmelde manglende check ud og træffe beslutninger om sit Rejsekort fra Check Udvej. Værgen skal give tilladelse, og dermed hæfter værgen for barnets ageren i forhold til Check Udvej og Rejsekort & Rejseplan A/S
 • Tilladelsen kan tilbagekaldes. Værgen hæfter fortsat for allerede foretagne indmeldinger, som er indsendt inden tilbagekaldelsen skete, men som stadigvæk er under behandling.

N.B. Når barnet fylder 15 år, betragtes vedkommende som ’voksen’ og skal for fortsat at kunne bruge Check Udvej oprette sig som ’Privat bruger’ og opfylde de krav, der er stillet til denne profiltype. Værgen har herefter ikke længere adgang til barnets Check Udvej-data eller til at indmelde på barnets Rejsekort. Værgen er dog fortsat ansvarlig for, at eventuelle igangværende indmeldinger, der fortsat er under behandling, når barnet fylder 15 år, bliver korrekt afstemt og afsluttet.

Som barn med værge tilknyttet skal du være særlig opmærksom på, at når du downloader en Check Udvej app, får den et unikt device-id, som værgens tilladelse er knyttet til. Derfor kan indmeldinger fra denne device-id ikke ses eller hentes på en anden mobilenhed eller indmeldingsweb. Indmeldinger er tilknyttet det device-id, de blev afsendt fra. Hvis en app slettes, kan værgen i sin egen app færdiggøre de igangværende indmeldinger på barnets vegne, dog kun så længe barnet er under 15 år, og værgen er registreret på barnet. Er ’barnet’ blevet 15 år og er kommet til at slette sin Check Udvej app og dermed har mistet sit device-id, beder vi vedkommende ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 for at få styr på de igangværende indmeldinger og sikre, at de bliver afregnet korrekt. Det er kundens ansvar at opdage og tage stilling og aktivt kontakte Rejsekort Kundecenter, hvis hjælp ønskes, inden for 12 måneder. 

Anden bruger

Det er muligt at låne en andens Rejsekort Flex (eller en virksomheds Rejsekort Erhverv) og indmelde manglende check ud på dette Rejsekort, hvis kortindehaveren har givet tilladelse hertil. Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne oprette sig som ”Anden bruger”:

 • Den ’Anden bruger’ skal have en iOS eller Android smartphone og downloade Check Udvej app fra App Store eller fra Google Play. Alternativt kan den ’Anden bruger’ anvende indmeldingswebben på checkud.rejsekort.dk
 • Den ’Anden bruger’ anmoder om tilladelse fra kortindehaveren om at se data vedrørende det ønskede Rejsekort samt til at indmelde manglende check ud og træffe beslutninger for det konkrete Rejsekort. Kortindehaveren bliver orienteret via mail eller i app om anmodningen og skal give tilladelse inden for en angivet tidsfrist. Dermed hæfter kortindehaveren for den ’Anden brugers’ ageren i forhold til Check Udvej og Rejsekort & Rejseplan A/S
 • Kortindehaveren er registreret som ”Privat bruger” i Check Udvej, samt registreret i Rejsekortsystemet.
 • Tilladelsen kan tilbagekaldes. Kortindehaveren hæfter fortsat for allerede foretagne indmeldinger, som er indsendt inden tilbagekaldelsen skete, men som stadigvæk er under behandling.

Som ’Anden bruger’ skal du være særlig opmærksom på, at når du downloader en Check Udvej app, får den et unikt device-id, som kortindehaverens tilladelsen er knyttet til. Derfor kan indmeldinger fra denne device-id ikke ses eller hentes på en anden mobilenhed eller indmeldingsweb. Vær særlig opmærksom på dette, for hvis du sletter Check Udvej appen, mister du device-id, og kan ikke genskabe dette, og det vil ikke være muligt at få adgang til de indsendte indmeldinger. Vi henviser til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33, hvis uheldet er ude, og du har indmeldinger, der endnu ikke er blevet færdigbehandlet. Det er kundens ansvar at opdage og tage stilling og aktivt kontakte Rejsekort Kundecenter, hvis hjælp ønskes, inden for 12 måneder. 

Virksomhed

Virksomheder har mulighed for at bruge Check Udvej til sine Rejsekort Erhverv, hvis de opfylder følgende betingelser:

 • Virksomheden er registreret erhvervskunde hos Rejsekort & Rejseplan A/S og er oprettet via erhvervsportalen i Check Udvej
 • Virksomheden har en aktiv gyldig rammeaftale med Rejsekort & Rejseplan A/S
 • Virksomheden har registreret en kontaktperson med navn og e-mail i Rejsekort & Rejseplan A/S system og i Check Udvej.
 • Kortbrugere kan låne virksomhedens Rejsekort Erhverv og efterfølgende anmode virksomheden om lov til at få adgang til data, lave indmeldinger om manglende check ud og træffe relaterede beslutninger for det givne Rejsekort Erhverv. Anmodningerne bliver sendt til virksomhedens erhvervsportal, som kan give tilladelse til de ønskede kortbrugere. Dermed hæfter virksomheden for kortbrugernes ageren i forhold til Check Udvej og Rejsekort & Rejseplan A/S
 • Tilladelsen kan tilbagekaldes. Virksomheden hæfter fortsat for allerede foretagne indmeldinger, som er indsendt inden tilbagekaldelsen skete, men som stadigvæk er under behandling.

 

2.1.1 Profiltyper og brugen af Check Udvej

Vær opmærksom på, at det første Rejsekort, som du tilføjer din Check Udvej app, bestemmer, hvilken profiltype din konto bliver oprettet som, og har betydning for, hvordan du kan bruge Check Udvej.

Profil ”Privat bruger”

Starter du med at tilføje dit eget Rejsekort og MitID-verificere dig, så er din konto ’Privat bruger’, og du kan nu tilføje andre kortindehaveres Rejsekort Flex eller Rejsekort Erhverv, som du måtte gøre brug af. Der kan dog ikke tilføjes Rejsekort med kundetype barn, som du ikke er værge for.

Du kan i ’Profil’ menuen i Check Udvej se en oversigt over dine egne Rejsekort, de Rejsekort med kundetype barn, som du er registreret værge for, samt andre kortindehaveres Rejsekort Flex og Rejsekort Erhverv, som du har tilføjet og fået tilladelse til at bruge. Du kan indmelde manglende check ud på alle de Rejsekort, der findes på denne liste. Som ’Privat bruger’ kan du indmelde glemte check ud via Check Udvej appen på flere smartphones og via indmeldingswebben. Indmeldinger som er foretaget som bruger (med tilladelse fra anden kortindehaver) af et Rejsekort Erhverv og/eller Rejsekort Flex kan kun ses på en mobilenhed med det konkrete device-id, som fik tilladelsen. Det betyder, at du ikke kan se indmeldinger foretaget fra app på indmeldingsweb eller apps på andre mobilenheder.

Profil ”Barn med værge”

Hvis du starter med at tilføje dit eget Rejsekort, og Rejsekortet er registreret tilhørende et barn under 15 år med en værge tilknyttet, vil der blive sendt en anmodning til værgen, mens din konto bliver oprettet som ”Barn med værge”. Det har den begrænsning, at du ikke efterfølgende kan tilføje et Rejsekort erhverv, men du har mulighed for at tilføje og anmode om at bruge en anden kortejers Rejsekort Flex. Som ”Barn med værge” profil kan du kun bruge én mobil med Check Udvej adgang ad gangen. Du kan ikke bruge indmeldingswebben til dit barnekort. Når du fylder 15 år, kræves det for fortsat brug af Check Udvej, at du Mit-ID verificerer dig og accepterer vilkår for brug af Check Udvej. Så vil din konto blive konverteret til ”Privat bruger” med de rettigheder og muligheder, der følger.

Profil ”Anden bruger”

Hvis du starter med at tilføje en anden kortejers Rejsekort Flex (eller Rejsekort Erhverv) sender du en anmodning til kortejer med navn, email og hilsen (som du udfylder inden afsendelsen). Hermed bliver din konto til ’Anden bruger’, og du kan nu ikke tilføje barnekort. Du kan dog tilføje andre Rejsekort Flex, Rejsekort Erhverv eller Rejsekort Personligt, hvor du så skal Mit-ID verificere dig. Som ’Anden bruger’ følger dine indmeldinger det device-id, du sendte indmeldingerne fra. Det har den konsekvens, at du ikke kan se indmeldinger indsendt fra app på indmeldingsweb - heller ikke på andre mobilenheder. Du kan bruge indmeldingswebben med det rejsekortnummer og den e-mail, som du oplyste i anmodningsformularen. Du kan kun logge på det konkrete Rejsekort på indmeldingswebben og kan ikke se samlet liste over alle Rejsekort tilknyttet din brugerprofil.

Hvis du efterfølgende tilføjer et Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex, og du bruger Mit-ID-verificering, bliver din konto dog konverteret til en ’Privat bruger’ konto, og du kan nu fremadrettet have flere mobiladgange til Check Udvej samt bruge indmeldingsweb. Indmeldinger som er foretaget som bruger (med tilladelse fra anden kortindehaver) af et Rejsekort Erhverv og/eller Rejsekort Flex kan kun ses på en mobilenhed med det konkrete device-id, som fik tilladelsen. Det betyder, at du ikke kan se indmeldinger foretaget fra app på indmeldingsweb eller apps på andre mobilenheder.

Check Udvej henter informationer fra din kundeprofil i Rejsekortsystemet. Ved oprettelse vælges en 4-cifret kode til Check Udvej app’en, så du fremadrettet kan logge på den oprettede brugerkonto.

Til indmeldingswebben logger du fremadrettet på med dit eget Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex og verificerer dig derefter med Mit-ID. Som ’Anden bruger’ med tilladelse til at indmelde på kortejers Rejsekort Flex (eller virksomhedens Rejsekort Erhverv) kan du logge på ved at indtaste rejsekortnummer samt den e-mail, som du oplyste i anmodningen.

 

2.2 Efterindmelding af check ud

Du kan finde en vejledning til, hvordan du bruger Check Udvej her:
https://www.rejsekort.dk/da/Check-Udvej. Check Udvej sammenholder det efterindmeldte check ud med de samlede oplysninger, som Rejsekortsystemet har om rejsen, om indmeldingen, dine rejseaktiviter og om dig. Hvis oplysningerne matcher og ikke giver anledning til mistanke om misbrug, beregnes prisen baseret på de samlede oplysninger om rejsen og indmeldingen. Sammenstillingen af det indmeldte check ud med oplysningerne fra Rejsekortsystemet sker typisk i løbet af nogle dage.

Du bør være så nøjagtig med stoppested og ankomsttidspunkt som muligt, da det p.t. ikke er muligt at fortryde en foretagen indmelding. Hvis der ved en fejl er indmeldt forkerte oplysninger, bør du lave en ny indmelding med korrekte informationer. Dublet-indmeldinger koster ikke ekstra indmeldingsforsøg, da kun én af disse indmeldinger bliver matchet med en rejse med manglende check ud og evt. afregnet.

Efter indmelding modtager du en meddelelse via mail eller i app om den beregnede pris for rejsen, som du kan godkende eller afvise. Hvis du godkender prisen, trækkes restbeløbet på dit Rejsekort, hvis rejsens pris var højere end det allerede betalte (forudbetalingen). Hvis rejsens pris var lavere end det allerede betalte (forudbetalingen), indsættes det overskydende beløb på dit Rejsekort. Hvis du ikke godkender eller afviser beløbet indenfor 8 dage, anses det som godkendt, og beløbet afregnes på dit Rejsekort.

Hvis du afviser den beregnede pris, beder vi dig formulere årsagen til afvisningen. Rejsekort & Rejseplan A/S eller dens tilknyttede Trafikvirksomheder vil forsøge at genbehandle indmeldingen med dine kommentarer til afvisningen, men forbeholder sig ret til at lukke sagen som følge af din afvisning.

Hvis indmeldingen afvises, kan dit manglende check ud blive sanktioneret med advarsel og/eller spærring. Du kan ligeledes blive efteropkrævet for den dokumenterede del af rejsen, hvor der ikke blev checket ud, jf. Rejsekort & Rejseplan A/S kortbestemmelser, afsnit 1.3.

Hvis du godkender eller afviser prisen ved en fejl, kan du kontakte Rejsekort Kundecenter på tlf. 70 11 33 33.

Afregningen for dit indmeldte manglende check ud kan ses i Rejsekort Selvbetjening, når du har brugt Rejsekortet igen. En afregning på 0,00 kr. udføres ikke. Vær opmærksom på, at der står ”Ukendt sted” i Selvbetjeningen under mine rejser, når du mangler at checke ud. Selvom du har foretaget en indmelding i Check Udvej, som er blevet godkendt og afregnet, vil der fortsat stå ”Ukendt sted” i Selvbetjeningen.

Indmelding af et manglende check ud, der resulterer i en ”nulrejse”, kan ikke håndteres i Check Udvej, og rejsen vil blive betragtet som enten ugyldig eller takseret til minimum 2 zoner.

Hvis dine efterindmeldte oplysninger om tid og sted for check ud ikke passer med de øvrige oplysninger om rejsen/kunden i Rejsekortsystemet, eller efterindmeldingen giver Rejsekort & Rejseplan A/S eller dens tilknyttede Trafikvirksomheder mistanke om misbrug af Check Udvej, kan det efterindmeldte manglende check ud afvises, og du vil modtage meddelelse herom i appen eller indmeldingswebben under status ”Afsluttet”.

Rejsekort & Rejseplan A/S samt dens trafikvirksomheder forbeholder sig retten til at afvise enhver indmelding, hvis de ikke finder den troværdig. Kunden kan ikke forvente eller kræve en årsagsforklaring, og det er alene kunden, der bærer bevisbyrden om rigtigheden i indmeldingens informationer som f.eks. slutdestination og tidspunkt.

Erfarer Rejsekort & Rejseplan A/S eller dens Trafikvirksomheder, at en eller flere indmeldinger er blevet afregnet i Check Udvej med forkerte oplysninger kan en annullering af den godkendte indmelding foretages og efterfølgende tilbageføring af beløbet, uagtet at den blev accepteret. I så tilfælde bliver du orienteret via mail, hvis du har oplyst en gyldig e-mail til Rejsekort & Rejseplan A/S. En annullering kan medføre advarsler og evt. sanktioner for den konkrete rejse, der vil mangle et check ud.

Efterindmelding af et manglende check ud via Check Udvej kan ikke aktivere en gyldighedsperiode på et Rejsekort med Pendler Kombi.

Rejser, der efterindmeldes i Check Udvej, tæller ikke med i optjening af mængderabat eller det månedlige forbrugsloft for metrotillægget.

Check Udvej kan ikke benyttes til at opdele en rejse på flere Rejsekort eller billetter.

Hvis du har Pendler Kombi, skal du stadigvæk indmelde det faktiske stoppested, hvor rejsen sluttede, selvom dette stoppested måtte være indenfor dit pendlerområde. Rejsekort & Rejseplan A/S tager højde for evt. pendlerprodukter, der er aktive på Rejsekortet, når prisen beregnes.

 

2.3 Dine forpligtelser

Du har pligt til at sikre, at de oplysninger, som du har registeret på din Rejsekort kundeprofil, altid er korrekte og opdaterede. Det gælder fx navn, adresse, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

Din Check Udvej er personlig og må kun bruges af dig. Du må ikke oplyse din kode til andre, skrive den ned eller opbevare den åbent på din mobile enhed. Hvis en anden end dig selv har rejst på dit Rejsekort Flex og har glemt/ikke haft mulighed for at checke ud, er det dig, der har ansvaret for at efterindmelde det manglende check ud i Check Udvej. Du kan dog for Rejsekort Flex og Rejsekort Erhverv give tilladelse til at andre end dig selv kan indmelde, men som kortindehaver bærer du selv ansvaret for brugen af dine Rejsekort.

For barn under 15 år med værge tilknyttet, som har fået lov til at bruge Check Udvej, er det værgen, der hæfter og har ansvaret for at vilkårene for brug af Check Udvej bliver overholdt af såvel barn som værge.

Hvis du oplever misbrug, herunder brud på vilkår for brug af Check Udvej, eller uautoriseret brug af Check Udvej på et af dine Rejsekort, skal du snarest muligt kontakte Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33.

Du har pligt til at sikre, at der kun bliver indmeldt manglende check ud med korrekte oplysninger på dine Rejsekort i Check Udvej.

Du, alene, bærer bevisbyrden for at oplysninger brugt i Check Udvej er korrekte. Det inkluderer personoplysninger samt informationer om f.eks. slutdato og slutdestination i indmeldingerne.

Oplever du, at en anden bruger, som du har givet tilladelse til, misbruger Check Udvej, skal du kontakte Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 og få rettet de forkerte oplysninger straks. Samtidig kan du evt. tilbagekalde tilladelsen for denne bruger.

Hvis du eller en bruger, som du har givet tilladelse til, efterindmelder et check ud via Check Udvej undervejs på en rejse, der først afsluttes senere, eller du efterfølgende efterindmelder check ud på et stoppested, der lå tidligere på rejsen end dén, hvor rejsen blev afsluttet, betragtes du på rejsen efter det efterindmeldte check ud for at rejse uden gyldig rejsehjemmel. Rejsekort & Rejseplan A/S kan videresende oplysninger om dine indmeldte manglende check ud til efterbehandling af den relevante trafikvirksomhed, som vurderer, om der er grundlag for en kontrolafgift. En kontrolafgift kan udløses, uanset om det ved en kontrol af dit Rejsekort på den konkrete rejse kan konstateres, at du endnu ikke har checket ud. Kontrolafgiften bliver i så fald sendt til kortindehaver (eller værgen for kortindehaveren), som gøres ansvarlig for at betale denne kontrolafgift. Se også pkt. 3.3 om spærring af din adgang til Check Udvej.

Rejsekort & Rejseplan A/S samt dens tilknyttede trafikvirksomheder forbeholder sig retten til at afvise enhver indmelding (og/eller blokere din fortsatte brug af Check Udvej), hvis Rejsekort & Rejseplan A/S eller dens tilknyttede Trafikvirksomheder ikke finder indmelding troværdig eller oplyst korrekt. Kortindehaveren til det specifikke Rejsekort bærer alene bevisbyrden for at oplysninger i indmeldinger samt personoplysninger i Check Udvej er korrekte.

 

2.4 Priser

Check Udvej app kan downloades gratis. Appen hedder ”Check Udvej”. Rejsekort & Rejseplan A/S har ikke andre apps til Check Udvej end denne, og det er på eget ansvar at købe/downloade andre apps, der tilbyder indmelding af manglende check ud. Rejsekort & Rejseplan A/S har intet samarbejde med disse apps.

Ved efterindmelding af manglende check ud i Check Udvej beregnes prisen for rejsen på baggrund af de samlede oplysninger, som vi har i systemet om dine rejsemønstre og den konkrete rejse samt indmelding om tid og sted for efterindmeldt check ud, som du registrerer i Check Udvej.

Du betaler p.t. ikke gebyrer eller tillæg for at bruge Check Udvej til efterindmelding af glemt eller forhindret check ud. Der kan blive indført gebyr for brug af Check Udvej.

 

2.5 Maksimalt brug

Check Udvej er en nødløsning til dig, der kommer til at mangle et check ud på en rejse og kan minimere risikoen for sanktionering som følge af manglende check ud. Du kan uopfordret efterindmelde glemt og forhindret check ud senest 14 dage efter, at rejsen startede.

Check Udvej tilbyder at sende en notifikation ud til apps (ikke til indmeldingsweb), når der bliver registreret en manglende check ud rejse. Ligeledes vil Check Udvej i visse tilfælde orientere dig via notifikationer og/eller e-mails, når der sker væsentlig nyt i de indsendte indmeldinger. Det er alene en service, som Check Udvej tilbyder, og det er dit ansvar løbende at følge med i rejser med manglende check ud samt igangværende indmeldinger i din app eller på indmeldingswebben under ”status”.

Du kan efterindmelde check ud via Check Udvej maksimalt op til 12 gange per kalenderår. Det er ikke en rettighed, du kan kræve at have 12 indmeldinger, men skal ses alene som en service Rejsekort & Rejseplan A/S har.

 

3. Opsigelse af Check udvej

3.1 Din opsigelse

Hvis du ikke længere ønsker at kunne anvende Check Udvej, kan du blot slette Check Udvej fra din mobile enhed, så vil du ikke længere modtage notifikationer.

Vær opmærksom på at igangværende indmeldinger fortsat vil blive behandlet også efter deaktivering er sket. Dette vil have den betydning, at du kan modtage mails omkring igangværende indmeldinger, indtil de er færdigbehandlet. Det vil også have den betydning, at du ikke vil modtage besked om manglende check ud rejser, eller anden besked om indmeldinger, der afventer din respons. Hvis du ikke reagerer i tide på indmeldinger, der afventer din respons, så kan du blive sanktioneret med advarsel eller spærring af Rejsekortet, eller indmeldingen vil blive automatisk godkendt og sendt til afregning jf. afsnit 2.2.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage som kunde for Rejsekort & Rejseplan A/S bedes du kontakte Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 med henblik på at trække samtykket tilbage.

 

3.2 Tilbagekaldelse af tilladelse

Som voksen kortindehaver eller virksomhed kan du give tilladelse til, at en anden kan bruge Check Udvej til dit Rejsekort Flex eller Rejsekort Erhverv. Du har ansvaret for, at denne bruger oplyser korrekte informationer og ikke misbruger Check Udvej, jf. afsnit 2. Du er ansvarlig for brugerens gøren og/eller undladen. Det samme gælder, hvis du er værge og giver tilladelse til et barn, for at barnet kan bruge Check Udvej til dennes Rejsekort.

Du kan tilbagekalde tilladelsen ved at åbne din Check Udvej app eller indmeldingsweb og logge på. Klik på ”Profil” i menuen og se oversigt om hvilke brugere, der har adgang til det konkrete Rejsekort. Du kan her slette adgangen for brugeren, så brugeren ikke kan foretage nye indmeldinger. Igangværende indmeldinger kan brugeren fortsat færdiggøre under dit ansvar. Oplever du uoverensstemmelser eller misbrug af dit Rejsekort, skal du henvende dig til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 uden unødigt ophold.

 

3.3 Rejsekort & Rejseplan A/S spærring af din adgang til Check Udvej

Rejsekort & Rejseplan A/S kan ophæve aftalen om Check Udvej og/eller blokere eller spærre eller slette din adgang til at anvende Check Udvej i følgende tilfælde:

1.        Hvis Rejsekort & Rejseplan A/S spærrer et eller flere af dine Rejsekort i medfør af det til enhver tid gældende afsnit 4.2 i Rejsekort & Rejseplan A/S kortbestemmelser om misbrug af Rejsekortet, oparbejdet gæld, opsagt kundeforhold m.v., negativ saldo på Rejsekortet eller gentagne manglende check ud, hvor der ikke er sket accepteret efterindmelding i Check Udvej. Adgang til Check Udvej kan i dette tilfælde blokeres, spærres eller slettes uden varsel. 

2.        Hvis Rejsekort & Rejseplan A/S kan konstatere, at du har foretaget efterindmelding af check ud via Check Udvej, men alligevel har fortsat rejsen, kan din adgang til Check Udvej blokeres, spærres eller slettes uden varsel.

3.        Hvis din brug af Check Udvej og dit rejsemønster viser eller giver Rejsekort & Rejseplan A/S anledning til mistanke om, at du har misbrugt Check Udvej, kan din adgang til Check Udvej blokeres, spærres eller slettes uden varsel.

4.       Hvis du ikke efterkommer vilkårene for brug af Check Udvej, kan du blive blokeret, spærret eller slettet af Check Udvej uden varsel. En kortindehaver og/eller værge, der har givet tilladelse til, at du kan bruge Check Udvej til de givne Rejsekort, kan ligeledes blive blokeret, spærret eller slettet af Check Udvej uden varsel.

5.       Hvis der foregår usædvanlig aktivitet i Check Udvej for dine Rejsekort eller din brug af Check Udvej, såsom at der bliver indsendt usædvanligt mange indmeldinger, heriblandt dubletter, kan din adgang til Check Udvej blive blokeret, spærret eller slettet uden varsel.

6.       Hvis du i øvrigt overtræder vilkårene. Adgang til Check Udvej kan i sådanne tilfælde blokeres uden varsel. 

7.       Ved spærring pga. for mange indmeldinger, jf. afsnit 2.5, åbnes din adgang til at benytte Check Udvej igen ved begyndelsen af næstfølgende kalenderår, med mindre der er opstået andre årsager til at spærre, blokere eller slette din adgang, som beskrevet ovenfor. Kun de indmeldinger, der bliver godkendt og afregnet, tæller med i kvoten for 12 indmeldinger per kalenderår.

 

Det er alene kortindehaveren til det specifikke Rejsekort, der bærer bevisbyrden, for at en rejse sluttede det tidspunkt og på den lokation, der er angivet i indmeldingen eller givet til Rejsekort Kundecenter på anden vis. Kortindehaveren kan ikke forvente eller kræve en årsagsforklaring til en afvisning af indmelding, men hvis kunden kan dokumentere entydigt at vedkommendes rejse sluttede, som skrevet står i indmeldingen, så kan kunden kontakte Rejsekort Kundecenter, som vil genbehandle sagen. Hvis Rejsekort & Rejseplan A/S eller dens tilknyttede trafikvirksomheder fortsat står fast at indmeldingen er opgivet med forkerte oplysninger, så står afvisningen ved magt.

 

3.4 Ophør af Check Udvej

Rejsekort & Rejseplan A/S kan til enhver tid ophøre med at udbyde Check Udvej uden varsel.

 

4. Generelle bestemmelser

4.1 Information om foretagne rejser (indsigt i transaktioner)

Du har ret til oplysninger om de efterindmeldte check ud, som du har indmeldt via Check Udvej.

Status for de seneste indmeldinger kan altid ses under punktet "Status" i Check Udvej, hvor efterindmeldinger, der er henholdsvis aktive, under behandling og afsluttede vises. Der kan også ses kvittering for afsluttede indmeldinger med afregning.

Saldokorrektioner for efterindmeldte check ud for de seneste 13 måneder kan ses i Rejsekort Selvbetjening, når de er afsluttede, og efter at du har anvendt dit Rejsekort, så afregningen er blevet gennemført.

Du kan kontakte Rejsekort Kundecenter med henblik på at opnå indsigt i oplysninger om afregning af indmeldte check ud.

 

4.2 Ændringer af vilkårene

Nærværende vilkår kan ændres og du kan altid se de senest gældende vilkår på https://www.rejsekort.dk/Det-Med-Smaat. Du skal bekræfte, at du accepterer de nye vilkår, førend du igen kan efterindmelde et check ud.

  

4.3 Fejl og uregelmæssigheder

Hvis fejl og uregelmæssigheder i Check Udvej eller i de tilknyttede systemer giver anledning til transaktioner, der påfører dig et direkte tab, påtager Rejsekort & Rejseplan A/S sig ansvaret herfor. Med tab skal ikke forstås mistet forudbetaling i tilfælde af glemt check ud eller gebyr ved bestilling af nyt Rejsekort.

Hvis du konstaterer, at status over efterindmeldte check ud ikke er korrekt, eller du konstaterer, at oversigten over foretagne rejser i Rejsekort Selvbetjening ikke er opdateret med afregning for efterindmeldt check ud, selv om du har anvendt dit Rejsekort efter besked om afsluttet behandling, skal du straks henvende sig til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på www.rejsekort.dk eller telefonisk, jf. pkt. 5.7 nedenfor.

 

4.4 Ingen fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret på betalingen for rejser, der er foretaget med Rejsekort, hvilket også gælder rejser, der afsluttes med efterindmeldt check ud via Check Udvej.

 

4.5 Henvendelser

Henvendelser skal rettes til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på https://www.rejsekort.dk/Kundecenter-privat eller på telefon 70 11 33 33.

 

4.6 Klager

Klager skal i første omfang rettes til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på https://www.rejsekort.dk/Kundecenter-privat/Kontaktformular

Hvis du ikke er enig i Rejsekort Kundecenters vurdering af sagen, kan du klage til en af klageinstanserne nedenfor, idet rette klageinstans afhænger af, hvad klagen vedrører.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Klager der vedrører beregning af rejsens pris, efteropkrævning af betaling for en rejse, opkrævning af kontrolafgift, fejl i Check Udvej m.v. kan indgives til:

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Automatikvej 1

2860 Søborg

mail@abtm.dk

www.abtm.dk.

Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden behandler klager over Rejsekort & Rejseplan A/S og trafikvirksomhedernes markedsføring og reklamer samt klager over manglende overholdelse af e-handelsloven.

Forbrugerombudsmanden kan også behandle klager over fx manglende overholdelse af oplysningskrav, tredjemandsmisbrug, god skik, betalinger iværksat af Rejsekort & Rejseplan A/S m.v. i henhold til lov om betalinger.

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

forbrugerombudsmanden@kfst.dk

www.forbrugerombudsmanden.dk

Datatilsynet

Klager over Rejsekort & Rejseplan A/S' behandling af dine personoplysninger behandles af Datatilsynet.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk.

EU-Kommissionens online klageportal

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

 

Spørgsmål og tvister om fortolkning af disse vilkår er underlagt dansk ret.

 

5. Behandling af personlige oplysninger i Check Udvej

For information om vores "Privatlivs-og-cookiepolitik" kan det læses her: https://www.rejsekort.dk/Privatlivs_-og-cookiepolitik