Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu
Fristen for indmelding i Check Udvej er midlertidig forlænget til 30 dage LÆS MERE

Rejsekort og mobiltelefon, pressemeddelelse og notat

24. apr 2013 kl. 09:37
Rejsekort A/S følger via erfaringsudveksling løbende med i udviklingen af andre europæiske landes rejsekortsystemer. Det skyldes, at teknologien hele tiden modnes, og dermed kommer der nye muligheder til. Men passagererne skal også være klar til den nye teknologi.

Rejsekort A/S

Borgergade 14, 3. sal
DK-1300 København K
Tlf. 33 43 24 00
Fax 33 43 24 01
CVR 27 33 20 72

D-nummer 16634 v5
24. april 2013
For Rejsekort A/S er det afgørende at nå bredt ud til passagerne i den kollektive trafik. Derfor er der valgt et system, som alle uden yderligere teknologiske krav kan få fat i. Af den grund er rejsekort som plastikkort vores grundteknologi.

Rejsekort har i sin nuværende form en stor grad af selvbetjening på nettet. Faktisk er det kernen i rejsekort, at folk skal kunne betjene sig selv og indgå tank-op-aftaler, så der altid er penge på rejsekort. Rejsekort skal gøre rejsen nemmere.

Rejsekort A/S følger løbende med i den teknologiske udvikling – herunder NFC (Near Field Communication) på mobiltelefoner – med henblik på også i fremtiden at løse passagernes behov på den mest enkle måde. Teknologien bag rejsekort er klar til dette, og derfor kan et rejsekort godt indlejres i en mobiltelefon, uden at rejsekortsystemet skal ændres. Omvendt skal mobiltelefonerne på det europæiske marked også være teknologisk gearet til det, og det er endnu ikke tilfældet.

Rejsekort A/S følger udviklingen nøje, fordi vi også gerne vil understøtte de passagerer, som kan og vil benytte sig af mobiltelefoner med NFC. Men brugen af rejsekort skal ikke være betinget af, at passagerne er i besiddelse af en mobiltelefon med NCF. Når teknologien er klar, er det derfor Rejsekort A/Ss vurdering, at et rejsekort indlagt i en NFC-mobiltelefon i en lang periode vil være et supplerende tilbud til rejsekort som plastikkort.

For at rejsekort kan blive indlejret på en mobiltelefon med NCF, mangler der også at blive taget stilling til de forbrugermæssige og juridiske aspekter. På samme måde som det er tilfældet med mobilbilletter, hvor der er indgået aftale mellem Nets og trafikselskaberne, skal der ske en risikodeling mellem trafikselskaberne på den ene side og mobiloperatørerne på den anden side for at sikre forbrugernes rettigheder. Endelig mangler der en analyse af det potentielle marked for mobiltelefoner med NFC på det danske marked, inden Rejsekort A/S investerer i løsningen.

Teknologien med mobiltelefoner med NCF er endnu knap modent og tilgængeligt. Faktisk er der ingen andre lande i Europa og Nordamerika, som benytter denne teknologi til rejsekort-systemer, selvom der er små forsøg i gang rundt omkring. Forsøgene har vist, at det med passende indsats er teknisk muligt at indlejre et rejsekort i en mobiltelefon med NCF. Det vurderes dog generelt, at der vil gå mindst et par år, før der er udviklet et samlet koncept, som gør det er enkelt for kunderne at få oprettet og vedligeholde et rejsekort i en mobiltelefon og samtidig sikrer en effektiv daglig drift for trafikvirksomhederne
Notat - teknisk gennemgang af mobilteknologien og rejsekort

Mobiltelefoner med NFC (Near Field Communication) funktionalitet har været undervejs siden 2006-7, og nu i 2013 har de fleste producenter af mobiltele-foner langt om længe indført NFC i deres topmodeller af smartphones, og det forventes udbredt til de billigere smartphones, der lanceres i 2013-14.

Lige så længe har det været foreslået at rejsekort og andre kontaktløse kort - som f. eks. EMV-kort - indlejres i en NFC-mobiltelefon.

Note: Der er dog ingen afklaring af, om og hvornår der kommer NFC på iPhone, som har en væsentlig del markedet for smartphones i Danmark og de øvrige skandinaviske lande.

Status per primo 2013 kan sammenfattes i følgende 4 punkter, der uddybes i dette notat:

  • Det vil på et tidspunkt blive muligt at have rejsekortet liggende i mobiltelefonen, på samme måde som kontaktløse betalingskort også lægges i mobiltelefonen. Dette kan også give mulighed for se saldo og rejser direkte på mobiltelefonen.
  • Der er stadigvæk tekniske og organisatoriske udfordringer, som skal løses, før dette er klar til brug. Generelt i Europa forventes der at gå mindst 2-3 år.
  • Mobiltelefoner med NFC kan have en APP til at læse et rejsekort og vise saldo og rejser fra et almindeligt rejsekort, hvilket er en væsentlig mindre krævende opgave.
  • Mobiltelefoner med NFC kan bruges som betalingsterminal til at tanke penge direkte på et rejsekort. Dette forventes at kunne afprøves teknisk i 2014.


Indlejring af rejsekort i NFC telefon.
Rejsekort har sin i gængse form samme størrelse som en betalingskort, men rejsekortet kan teknisk set også indlægges i en NFC mobiltelefon. NFC anvender nemlig samme type radiosignal (ISO14443), som der bruges til at kommunikere mellem et rejsekort og en check ind / check ud kortlæser. Desuden indeholder en NFC-mobiltelefon et sikkert område til opbevaring af krypterede data, på samme måde som chippen i rejsekort og i betalingskort.

Der er principielt tre forskellige placeringer for det sikre område, nemlig a) SIM-kortet, b) selve mobiltelefonens hukommelse eller i c) et supplerende hukommelseskort (såkaldte SD-kort). Disse løsninger har forskellige tekniske og forretningsmæssige karakteristika og det er endnu ikke klart, om en af dem ender med at blive de facto standard (Se faktaboks: ”NFC – sikkert område”). Der er p.t. udbredt blandt rejsekortprojekter at fokusere på den SIM-kort baserede løsning.

Den tekniske status er, at både Visa og Mastercard har demonstreret indlejring af EMV-betalingskort i NFC-mobiltelefoner. Tilsvarende er der ved pilotforsøg demonstreret indlejrede rejsekort. Men for begge tilfælde gælder, at det indtil videre hver gang kun er for én model eller nogle få modeller af NFC-mobiltelefoner og samtidig i begrænset antal.

En af komplikationerne specielt for indlejring af rejsekort på et SIM-kort er, at det sikre element laver en Software emulering af rejsekortet, hvilket betyder at transaktionstiden bliver ca. 200 millisekunder længere end for et rejsekort med en dedikeret rejsekort chip. Dette er et væsentligt problem, da rejsekort og kortlæsere typisk skal fuldføre en Check Ind / Check Ud transaktion på under 300 millisekunder, for at kunderne ikke oplever forsinkelser. De 300 millisekunder er opnåelige med en dedikeret chip, men ikke med en NFC løsning. Forsinkelsen på 200 millisekunder anses derimod ikke som et problem for EMV-betalingskort, hvor transaktioner på under 1 sekund anses for fuldt acceptabelt. Der er så vidt vides ikke gennemført pilotforsøg i Europa med rejsekort indlejret på anden måde end i SIM-kort.

Placeringen af et rejsekort i en NFC-mobiltelefon kræver desuden et sæt forretningsmæssige aftaler med mobiloperatørerne, hvis rejsekortet placeres i SIM kortet, eller med mobiltelefonleverandøren, hvis det placeres i selve telefonen. Disse aftaler forvente at skulle håndteres af en såkaldt TSM – Trusted Service Manager, der med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger har adgang både til sikkerhedsnøgler for mobiltelefon/SIM-kort og for rejsekort, hvilket er nødvendigt for kunne etablere og vedligeholde rejsekortet i mobiltelefonen.

Som minimum ser der ud til at der skal indgås aftaler om:

  • Betaling til mobilselskaber for brug af SIM-kort.
  • Betaling til TSM – Trusted Service manager – for at downloade en Rejsekort ”cardlet” til mobiltelefonen ved oprettelse og tilsvarende op-gaver.
  • Kundeservice til at sikre, at Rejsekortet følger med og virker, når kunderne skifter mobiltelefon hver 18. - 24. måned.
  • Kundeservice til at hjælpe de kunder, hvor det indlejrede Rejsekort ikke virker korrekt på grund af forskelle mellem mobiltelefonerne.

Endelig ser det ud til at TSM primært opererer nationalt, så kunder uden dansk mobil abonnement ikke umiddelbart vil kunne få indlejret et dansk rejsekort i deres NFC-mobiltelefon og tilsvarende i andre lande.

Der forhandles og eksperimenteres flere steder for at finde en hensigtsmæssig løsning på ovenstående udfordringer, men der er hidtil ingen klare tendenser i retning af generelle løsninger.

Rejsekort A/S følger situationen gennem erfaringsudveksling med andre europæiske rejsekortsystemer, ved deltagelse i internationale konferencer og ved begrænsede tekniske afprøvninger, for at have et beredskab til når/hvis, der kommer et gennembrud for dette koncept.


Supplerende tjenester med mobiltelefon
En NFC mobiltelefon kan også anvendes til at vise information om data på rejsekort – både for et separat rejsekort og for et indlejret cardlet. Det kan være saldo på rejsekortet, Check In og Check Ud for den aktuelle og de seneste rejser, samt evt. midlertidige ændringer som opgradering til 1. klasse. En sådan ”Rejsekort Info” APP overvejes af flere interessenter i Danmark. 

En NFC-mobiltelefon vil også kunne bruges som kortlæser til at optanke et rejsekort, uden at anvende det sikre element i mobiltelefonen, med de deraf følgende behov for teknisk afklaring og forretningsmæssige aftaler. Det sker ved at en APP kalder op til en central enhed, der gennem mobiltelefonen modtager betaling f.eks. med et Dankort og derefter gennem mobiltelefonen læser og skriver på rejsekortet. En optankning forventes at vare 10 - 20 sekunder inkl. betaling. Dette koncept betegnes ”m-POS” (mobile Point-Of-Sale) eller VVM (Virtual Vending Machine). Der er flere aktører i Europa, som er i gang med pilotprojekter.


Konklusion
Rejsekort A/S vurderer, at et rejsekort indlagt i en NFC-mobiltelefon i hvert fald i en lang periode kun være et supplerende tilbud til rejsekort i form af plastickort, da vi ikke kan forudsætte, at alle kunder skal være i besiddelse af en NFC-mobiltelefon for at kunne bruge rejsekort. 

Desuden ser det indtil videre ud til, at det vil være dyrere at levere og vedligeholde rejsekort på en NFC-mobiltelefon end at levere og administrere et rejsekort i form af et plastikkort. Derfor er holdningen hos Rejsekort A/S, at rejsekort på NFC-mobiltelefon i givet fald vil være en tillægsydelse, der nok skal betales ekstra for.

Supplerende info
GSMA & UIPT White paper: Mobile NFC in Transport, September 2012. http://www.uitp.org/files/homepage/pdf/Mobile%20NFC%20in%20Transport.pdf

Faktaboks: NFC – sikkert område
Det sikre område i en NFC-mobiltelefon kan placeres tre steder a) SIM-kortet, b) Mobiltelefonens egen hukommelse og c) Eksternt hukommelseskort s.k. SD-kort.

a) SIM-kortet udstedes og ejes af mobilselskabet, der derfor er aftalepart. SIM-kort løsningen anses for at være den bedste kandidat til en standardiseret løsning og den tillader om nødvendigt udskiftning af SIM-kort uden udskiftning af mobiltelefonen.

b) Hukommelsen i telefonen styres af producenterne og/eller af store forhandlere. Dette koncept er interessant for aktører, som f. eks. Google - Android, der ikke ønsker at involvere mobilselskaberne.

c) Et eksternt hukommelseskort kan leveres af banker og andre der helt vil styre egen leverance kæde. Det forudsætter dog, at mobiltelefonen har en plads til et SD-kort, hvad f. eks. iPhone ikke har. Desuden er SD-kortet så ikke bundet til mobiltelefonen, men er reelt et lille plastickort, der blot er placeret og strømforsynes fra mobiltelefonen.

Kontakt for teknisk information:

Gregers Mogensen
Chefkonsulent for Rejsekort A/S
Tlf. 40 30 79 79, e-mail: gem@rejsekort.dk